ครูดณญพฤกษ ดวงใจ
มาตรา 22
โดย ดณญพฤกษ ดวงใจ - Saturday, 19 November 2016, 09:44AM
 

" มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ" (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545)

flo

(แก้ไขโดย เมฆขลา ดวงใจ - Saturday, 6 June 2015, 03:02PM)