ครูดณญพฤกษ ดวงใจ
แจ้งเพื่อทราบ
โดย ดณญพฤกษ ดวงใจ - Friday, 18 May 2018, 12:31PM
 

บทเรียนบนเว็บครูดอณญ่า
เป็นบทเรียนบนเว็บสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอน
รายวิชา การออกแบบและเทคโนโลยี ม.1
เทคโนโลยีสารสนเทศ 3
และ การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี

krudonyaa