ครูดณญพฤกษ ดวงใจ
แจ้งเพื่อทราบ
by ดณญพฤกษ ดวงใจ - Monday, 15 October 2018, 03:29 PM
 

บทเรียนบนเว็บครูดอณญ่า
เป็นบทเรียนบนเว็บสำหรับใช้ประกอบ การเรียนการสอน
รายวิชา การออกแบบเทคโนโลยี ม.1
วิทยาการคำนวณ ม.1
เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 ม.2
เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ม.2
การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ม.5
การสื่อสารและนำเสนอ ม.5
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี

krudonyaa