รูปภาพของเมฆขลา ดวงใจ
แจ้งนักเรียนทุกคน
โดย เมฆขลา ดวงใจ - Friday, 22 February 2019, 01:07PM
 

donheart2.gifให้นักเรียนทุกคนตรวจสอบการทำแบบทดสอบของตนเอง (ทุกชุด) ถ้าหากนักเรียนยังไม่ได้ทำ
แบบทดสอบชุดใด ให้นักเรียนรีบทำแบบทดสอบ ก่อนวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

***** ถ้าหากนักเรียนมีปัญหาในการทำแบบทดสอบ ให้ติดต่อครูผู้สอนโดยตรง หรือติดต่อที่ krudonyaa@gmail.com โดยแจ้ง ชื่อ ชั้น เลขที่ แบบทดสอบชุดที่นักเรียนมีปัญหา และบอกความต้องการที่นักเรียนต้องการให้ครูดำเนินการช่วยเหลือ