ครูดณญพฤกษ ดวงใจ
สอบปลายภาค
โดย ดณญพฤกษ ดวงใจ - Sunday, 20 September 2015, 08:57PM
 

แบบทดสอบปลายภาค
"รอบเก็บตก"

คำชี้แจง

"อ่านอย่างมีสติโดยละเอียด ก่อนลงมือทำแบบทดสอบ"


1. แบบทดสอบมีทั้งหมด 20 ข้อ

2. เวลาในการทำแบบทดสอบ 20 นาที

3. ให้นักเรียน คลิกเลือก คำตอบที่นักเรียนคิดว่าถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวของโจทย์แต่ละข้อ จนครบ 20 ข้อ จากนั้นจึงทำการคลิกส่งคำตอบและสิ้นสุดการทำแบบทดสอบ

4. นักเรียนสามารถทำข้อสอบได้เพียง 1 ครั้ง เท่านั้น

5.
เมื่อนักเรียนทำการเปิดชุดแบบทดสอบ แล้วปิดแบบทดสอบโดยที่ยังไม่ได้ทำแบบทดสอบ ระบบจะรับทราบทันทีว่า นักเรียนได้ทำแบบทดสอบเรียบร้อยแล้ว นั่นคือ นักเรียนหมดสิทธิ์การทำแบบทดสอบ

*** สำหรับนักเรียนที่สอบไม่ทันตามกำหนดเวลาที่นัดหมาย
หากเกิดปัญหา โทร. 0898435110 (ครูดอณญ่า) ***

คะแนนปลายภาค (20 คะแนน)

+++ สอบออนไลน์ 10 คะแนน

+++ ฝึกปฏิบัติ 5 คะแนน

+++ คะแนนกลุ่ม 5 คะแนน