ครูดณญพฤกษ ดวงใจ
แบบทดสอบกลางภาค
โดย ดณญพฤกษ ดวงใจ - Tuesday, 23 December 2014, 11:15AM
 

test

แบบทดสอบกลางภาค

มีข้อสอบจำนวน 20 ข้อ 10 คะแนน

นักเรียนมีเวลาในการทำข้อสอบ 10 นาที

อย่าลืม !!!

เมื่อลงมือทำข้อสอบแล้ว

ต้องทำข้อสอบต่อเนื่องภายในเวลา 10 นาที

เริ่มเปิดข้อสอบวันที่ 5 มกราคม 2558 เวลา 08.30 น.

fly

*** คะแนนกลางภาค มีทั้งหมด 20 คะแนน ประกอบด้วย

ตาโต รายงาน 2-2 (5 คะแนน)

แลบลิ้น ข้อเขียน (5 คะแนน)

แปลกใจ ข้อสอบออนไลน์ (10 คะแนน)