คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
Skip เข้าสู่ระบบSkip สมาชิกออนไลน์

สมาชิกออนไลน์

(ในช่วง 5 นาทีที่ผ่านมา)
ไม่มี
Skip ประเภทของรายวิชาSkip ครู / ผู้สอน

ครู / ผู้สอน

aniyu.gif
นางยุพาเสฏฐ์ รัตน์บุญโสภา

anijazz.gif
นางพรพิมล ก้อนภูธร

anidon.gif
นางสาวดณญพฤกษ ดวงใจ

Skip ปฏิทิน

ปฏิทิน

อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30     
Skip กิจกรรมที่กำลังจะมีขึ้น

กิจกรรมที่กำลังจะมีขึ้น

ไม่มีกิจกรรมที่กำลังจะเริ่ม

ข่าวและประกาศ

รูปภาพของเมฆขลา ดวงใจ
แจ้งนักเรียนทุกคน
โดย เมฆขลา ดวงใจ - Friday, 22 February 2019, 01:07PM
 

donheart2.gifให้นักเรียนทุกคนตรวจสอบการทำแบบทดสอบของตนเอง (ทุกชุด) ถ้าหากนักเรียนยังไม่ได้ทำ
แบบทดสอบชุดใด ให้นักเรียนรีบทำแบบทดสอบ ก่อนวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

***** ถ้าหากนักเรียนมีปัญหาในการทำแบบทดสอบ ให้ติดต่อครูผู้สอนโดยตรง หรือติดต่อที่ krudonyaa@gmail.com โดยแจ้ง ชื่อ ชั้น เลขที่ แบบทดสอบชุดที่นักเรียนมีปัญหา และบอกความต้องการที่นักเรียนต้องการให้ครูดำเนินการช่วยเหลือ

ครูดณญพฤกษ ดวงใจ
Albert Einstein
โดย ดณญพฤกษ ดวงใจ - Friday, 2 November 2018, 08:43AM
 

albert.jpg

ครูดณญพฤกษ ดวงใจ
แจ้งเพื่อทราบ
โดย ดณญพฤกษ ดวงใจ - Monday, 15 October 2018, 03:29PM
 

บทเรียนบนเว็บครูดอณญ่า
เป็นบทเรียนบนเว็บสำหรับใช้ประกอบ การเรียนการสอน
รายวิชา การออกแบบเทคโนโลยี ม.1
วิทยาการคำนวณ ม.1
เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 ม.2
เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ม.2
การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ม.5
การสื่อสารและนำเสนอ ม.5
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี

krudonyaa

ครูดณญพฤกษ ดวงใจ
พุทธศาสนสุภาษิต
โดย ดณญพฤกษ ดวงใจ - Sunday, 27 May 2018, 11:41PM
 

หินชจฺโจปิ เจ โหติ อุฏฺฐาตา ธิติมา นโร
อาจารสีลสมฺปนฺโน นิเส อคฺคีว ภาสติํ
คนเราถึงมีชาติกำเนิดต่ำ แต่หากขยันหมั่นเพียร มีปัญญาประกอบด้วย
อาจาระและศีลก็รุ่งเรืองได้ เหมือนไฟถึงอยู่ในคืนมืดก็สว่างไสวโน เจ อสฺส สกา พุทฺธิ วินโย วา สุสิกฺขิโต
วเน อนฺธมหึโสว จเรยฺย พหุโก ชโน
ถ้าไม่มีพุทธิปัญญาแลมิได้ศึกษาระเบียบวินัย
คนทั้งหลายก็จะดำเนินชีวิตเหมือนดังกระบือบอดในกลางป่าโยคา เว ชายเต ภูริ
ปัญญา ย่อมเกิดขึ้น เพราะการฝึกฝนhttp://www.dhammathai.org/proverb/proverbthai03.php


Skip เปิดตาเปิดใจSkip ก้าวสู่โลกอาเซียน