เทคโนโลยีสารสนเทศ 1
(เทคโนโลยีสารสนเทศ 1)

inforวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 รหัส ง21101 เป็นรายวิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนศึกษาวิเคราะห์หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ บทบาทของคอมพิวเตอร์ ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ การใช้อีเมล์เพื่อการสื่อสาร การสืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่าย ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ ลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ ประโยชน์ ของเทคโนโลยีสารสนเทศ และผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านต่าง ๆ วิธีการใช้ซอฟท์แวร์ประมวลผลคำเบื้องต้น
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ มีเจตคติที่ดีต่อเทคโนโลยีสารสนเทศและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีเจตคติและมารยาทที่ดีต่อการทำงานโดยใช้คอมพิวเตอร์

Libcat