การโปรแกรมคิดไบรท์
(การโปรแกรมคิดไบรท์)

การโปรแกรมคิดไบรท์ รหัส ว20292 เป็นรายวิชาที่มุ่งให้ผู้เรียน ศึกษาวิเคราะห์ความหมายของการเขียนโปรแกรม องค์ประกอบของบอร์ดคิดไบรท์ องค์ประกอบของโปรแกรมสร้างชุดคำสั่งคิดไบรท์ ไอดีอี การเขียนโปรแกรมสั่งให้บอร์ดคิดไบรท์ทำงาน โดยใช้กระบวนการศึกษา ค้นคว้า ความหมายของการเขียนโปรแกรม องค์ประกอบของบอร์ดคิดไบรท์ การเขียนโปรแกรมสั่งให้บอร์ดคิดไบรท์ทำงาน องค์ประกอบของโปรแกรมสร้างชุดคำสั่งคิดไบรท์ ไอดีอี ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมสั่งให้บอร์ดคิดไบรท์ทำงาน เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีเจตคติที่ดีต่อการเขียนโปรแกรมโดยการใช้เทคโนโลยีบอร์ดคิดไบรท์ อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม