เทคโนโลยีสารสนเทศ 3
(เทคโนโลยีสารสนเทศ 3)


2วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3
รหัส ง22101 เป็นรายวิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนศึกษาข้อมูลสารสนเทศ บทบาทและวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ ระบบเครือข่าย และการสื่อสารบนเครือข่ายเทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะกระบวนการทางการงานอาชีพและเทคโนโลยี สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี

คำอธิบายรายวิชานี้ นำมาจาก
เอกสารของครูผู้สอนที่เคยสอนรายวิชานี้
เมื่อปีการศึกษา 2560