จัดตาม การปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

  • การโปรแกรมแบบสมองกล รหัส ว20292 เป็นรายวิชาที่มุ่งให้ผู้เรียน ศึกษาวิเคราะห์ความหมายของการเขียนโปรแกรม องค์ประกอบของบอร์ดคิดไบรท์ องค์ประกอบของโปรแกรมสร้างชุดคำสั่งคิดไบรท์ ไอดีอี การเขียนโปรแกรมสั่งให้บอร์ดคิดไบรท์ทำงาน โดยใช้กระบวนการศึกษา ค้นคว้า ความหมายของการเขียนโปรแกรม องค์ประกอบของบอร์ดคิดไบรท์ การเขียนโปรแกรมสั่งให้บอร์ดคิดไบรท์ทำงาน องค์ประกอบของโปรแกรมสร้างชุดคำสั่งคิดไบรท์ ไอดีอี ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมสั่งให้บอร์ดคิดไบรท์ทำงาน เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีเจตคติที่ดีต่อการเขียนโปรแกรมโดยการใช้เทคโนโลยีบอร์ดคิดไบรท์ อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม

  • 2การออกแบบและเทคโนโลยี รหัส ว21171 เป็นรายวิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนเข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน ได้แก่ ความหมายของเทคโนโลยี ระบบทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ และทรัพยากรเพื่อออกแบบและสร้างผลงานสําหรับแก้ปัญหาในชีวิตประจําวันที่เกี่ยวกับการเกษตรและอาหารโดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม รวมทั้งเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย