จัดตาม การปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

  • สวัสดีค่ะการออกแบบและเทคโนโลยี รหัส ว21171 เป็นรายวิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนเข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน ได้แก่ ความหมายของเทคโนโลยี ระบบทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ และทรัพยากรเพื่อออกแบบและสร้างผลงานสําหรับแก้ปัญหาในชีวิตประจําวันที่เกี่ยวกับการเกษตรและอาหารโดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม รวมทั้งเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย