ประเภทเทคโนโลยีสารสนเทศ

  • 2วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 รหัส ง21102 เป็นรายวิชาที่มุ่งให้ ผู้เรียนศึกษาวิเคราะห์ ความหมายของข้อมูล ประเภทของข้อมูล วิธีการประมวลผลข้อมูล ความหมายของสารสนเทศ การจัดการสารสนเทศ ระดับของสารสนเทศ วิธีการใช้ซอฟท์แวร์ตารางทำงาน (Spreadsheet)
    เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีวิจารณญาณในการเลือกใช้ข้อมูล สารสนเทศ และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป และสามารถ ปฏิบัติการใช้ซอฟท์แวร์ตารางทำงาน (Spreadsheet) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ