ประเภทเทคโนโลยีสารสนเทศ

  • courseวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 รหัส ง 22102 เป็นรายวิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนศึกษาซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมแปลภาษา และโปรแกรมอรรถประโยชน์ ที่ช่วยในการทำงาน เช่น ซอฟต์แวร์การบีบอัด ขยาย โอนย้ายข้อมูล ตรวจสอบไวรัสคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ช่วยในการคำนวณ จัดเรียงข้อมูล ค้นหาคำศัพท์หรือความหมายและเพื่อความบันเทิง

    writeask