ประเภทเทคโนโลยีสารสนเทศ


  • 2วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3
    รหัส ง22101 เป็นรายวิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนศึกษาข้อมูลสารสนเทศ บทบาทและวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ ระบบเครือข่าย และการสื่อสารบนเครือข่ายเทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะกระบวนการทางการงานอาชีพและเทคโนโลยี สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี

    คำอธิบายรายวิชานี้ นำมาจาก
    เอกสารของครูผู้สอนที่เคยสอนรายวิชานี้
    เมื่อปีการศึกษา 2560