You are not logged in. (Login)
Skip LoginSkip Online UsersSkip CoursesSkip ครูผู้สอนร่วม

ครูผู้สอนร่วม


นางยุพาพร พิมพานนท์


นางพรพิมล ก้อนภูธร

Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 Today Friday, 29 August 29 30
31       

ข่าวและประกาศ

ครูดณญพฤกษ ดวงใจ
อ้าว !
by ดณญพฤกษ ดวงใจ - Monday, 28 July 2014, 07:42 AM
 

ครูดณญพฤกษ ดวงใจ
ตรวจสอบ
by ดณญพฤกษ ดวงใจ - Sunday, 20 July 2014, 06:20 PM
 

ครูดณญพฤกษ ดวงใจ
มาตรา 22
by ดณญพฤกษ ดวงใจ - Friday, 9 May 2014, 07:47 PM
 

" มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ" (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545)


Skip เปิดตาเปิดใจSkip ก้าวสู่โลกอาเซียน