You are not logged in. (Login)
Skip LoginSkip Online Users

Online Users

(last 5 minutes)
None
Skip CoursesSkip ครูผู้สอนร่วม

ครูผู้สอนร่วม


นางยุพาพร พิมพานนท์


นางพรพิมล ก้อนภูธร

Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 Today Friday, 31 July 31  
Skip Upcoming Events

Upcoming Events

There are no upcoming events

ข่าวและประกาศ

ครูดณญพฤกษ ดวงใจ
ประกาศ !!!
by ดณญพฤกษ ดวงใจ - Tuesday, 28 July 2015, 09:33 PM
 

ิban


นักเรียนทุกคน

อย่าลืม !!!

ทำแบบทดสอบ (ทุกชุดที่เปิด) นะจ๊ะ

ok

butbutbut

ครูดณญพฤกษ ดวงใจ
อ้าว ! !
by ดณญพฤกษ ดวงใจ - Saturday, 6 June 2015, 03:03 PM
 

ครูดณญพฤกษ ดวงใจ
มาตรา 22
by ดณญพฤกษ ดวงใจ - Saturday, 6 June 2015, 03:02 PM
 

" มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ" (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545)

flo


Skip เปิดตาเปิดใจSkip ก้าวสู่โลกอาเซียน