You are not logged in. (Login)
Skip LoginSkip Online Users

Online Users

(last 5 minutes)
None
Skip CoursesSkip ครูผู้สอนร่วม

ครูผู้สอนร่วม


นางยุพาพร พิมพานนท์


นางพรพิมล ก้อนภูธร

Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 Today Saturday, 28 March 28
29 30 31     
Skip Upcoming Events

Upcoming Events

There are no upcoming events

ข่าวและประกาศ

ครูดณญพฤกษ ดวงใจ
ปิดเทอม
by ดณญพฤกษ ดวงใจ - Thursday, 5 March 2015, 08:03 AM
 

ครูดณญพฤกษ ดวงใจ
มาตรา 22
by ดณญพฤกษ ดวงใจ - Tuesday, 3 March 2015, 06:55 PM
 

" มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ" (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545)

flo

ครูดณญพฤกษ ดวงใจ
อ้าว ! !
by ดณญพฤกษ ดวงใจ - Friday, 30 January 2015, 08:59 AM
 


Skip เปิดตาเปิดใจSkip ก้าวสู่โลกอาเซียน