You are not logged in. (Login)
Skip LoginSkip Online UsersSkip CoursesSkip ครูผู้สอนร่วม

ครูผู้สอนร่วม


นางยุพาพร พิมพานนท์


นางพรพิมล ก้อนภูธร

Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 Today Wednesday, 17 September 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30     

ข่าวและประกาศ

ครูดณญพฤกษ ดวงใจ
อ้าว !
by ดณญพฤกษ ดวงใจ - Monday, 28 July 2014, 07:42 AM
 

ครูดณญพฤกษ ดวงใจ
ตรวจสอบ
by ดณญพฤกษ ดวงใจ - Sunday, 20 July 2014, 06:20 PM
 

ครูดณญพฤกษ ดวงใจ
มาตรา 22
by ดณญพฤกษ ดวงใจ - Friday, 9 May 2014, 07:47 PM
 

" มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ" (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545)


Skip เปิดตาเปิดใจSkip ก้าวสู่โลกอาเซียน