You are not logged in. (Login)
Skip LoginSkip Online Users

Online Users

(last 5 minutes)
None
Skip CoursesSkip ครูผู้สอนร่วม

ครูผู้สอนร่วม


นางยุพาพร พิมพานนท์


นางพรพิมล ก้อนภูธร

Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 Today Thursday, 23 October 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

ข่าวและประกาศ

ครูดณญพฤกษ ดวงใจ
Come Back
by ดณญพฤกษ ดวงใจ - Sunday, 19 October 2014, 08:43 PM
 

ครูดณญพฤกษ ดวงใจ
แจ้งเพื่อทราบ
by ดณญพฤกษ ดวงใจ - Saturday, 27 September 2014, 05:38 PM
 

บทเรียนบนเว็บครูดอณญ่า
เป็นบทเรียนบนเว็บสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอน
รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี

krudonyaa

ครูดณญพฤกษ ดวงใจ
มาตรา 22
by ดณญพฤกษ ดวงใจ - Saturday, 27 September 2014, 05:38 PM
 

" มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ" (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545)


Skip เปิดตาเปิดใจSkip ก้าวสู่โลกอาเซียน