You are not logged in. (Login)
Skip LoginSkip Online Users

Online Users

(last 5 minutes)
None
Skip CoursesSkip ครู / ผู้สอน

ครู / ผู้สอน


นางยุพาเสฏฐ์ รัตน์บุญโสภา


นางพรพิมล ก้อนภูธร


นางสาวดณญพฤกษ ดวงใจ


นางสาววริศรา ก้อนภูธร

Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
            Today Saturday, 1 October 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31      
Skip Upcoming Events

Upcoming Events

There are no upcoming events

ข่าวและประกาศ

ครูดณญพฤกษ ดวงใจ
อ้าว ! !
by ดณญพฤกษ ดวงใจ - Monday, 20 June 2016, 09:37 AM
 

ครูดณญพฤกษ ดวงใจ
แจ้งเพื่อทราบ
by ดณญพฤกษ ดวงใจ - Monday, 20 June 2016, 09:36 AM
 

บทเรียนบนเว็บครูดอณญ่า
เป็นบทเรียนบนเว็บสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอน
รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี

krudonyaa

ครูดณญพฤกษ ดวงใจ
มาตรา 22
by ดณญพฤกษ ดวงใจ - Sunday, 22 May 2016, 09:58 PM
 

" มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ" (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545)

flo

(แก้ไขโดย เมฆขลา ดวงใจ - Saturday, 6 June 2015, 03:02PM)


Skip เปิดตาเปิดใจSkip ก้าวสู่โลกอาเซียน